Strona Główna · Msze Św. i Nabożeństwa · Ogłoszenia parafialne · Termomodernizacja · Termomodernizacja 2 · Szukaj Marca 21 2023 02:40:55
Nawigacja
Informacja o Parafii
  Informacje Ogólne
  Historia Parafii
  Duszpasterze
  Siostry Zakonne
  Msze Św. i Nabożeństwa
  Poradnia rodzinna
  Skupienie dla narzeczonych
  Konferencje przedmałżeńskie
  Biblioteka

Ważniejsze Wydarzenia
  Światowe Dni Młodzieży 2016
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008

Patron Parafii

Grupy Parafialne
  Akcja Katolicka
  Apostolat Modl.za Kapłanów
  Diakonia Modlitwy
  Domowy Kościół
  Grupa AA i klub "Ostoja"
  Krąg Biblijny "Anna"
  Krąg Biblijny "Józef"
  Krew Chrystusa
  Legion Maryi
  Lektorzy
  Ministranci
  MDM
  Neokatechumenat
  Oaza Dzieci Bożych
  Przyjaciele Oblubieńca
  Róża Różańcowa za Dzieci
  Różaniec za Rodziców
  Skauci Europy

Muzykowanie Parafialne

Życie Duchowe
  Duch Święty
  Eucharystia
  Rodzina
  Rozeznanie Duchowe
  Słowo Boże
  Posługa Uwalniania

Sakramenty i sakramentalia
  Chrzest Święty
  Bierzmowanie
  Eucharystia
  Sakrament pokuty
  Namaszczenie chorych
  Małżeństwo
  Pogrzeb

Msza Święta

Galeria Foto

Galeria Video

Galeria Audio

Polecamy

Redakcja

Archiwum

Grupy - Ministranci

 

W Parafii pw. św. Józefa ministranci mają spotkania w soboty o godz. 10:00.

Opiekunem jest ks. Kamil Kajdaszuk

 

Określenie ministrant pochodzi od łac. "ministrare" - oznaczającego "służyć". Ministrant to zazwyczaj młoda osoba świecka, która po stosownym ustanowieniu może uczestniczyć bliżej świętych obrzędów, tym samym reprezentując wiernych wokół ołtarza oraz pomagać celebransowi.

Strój ministranta stanowią:

 • komża,

 • sutanka i kołnierz (w kolorach danego okresu lit.),

 • lub alba przepasana cingulum

Ministranci, zgrupowani w parafialnych wspólnotach ministranckich, powinni być zawsze objęci szeroką formacją; zarówno liturgiczną jak i ludzką, wspólnotową, kierowaną przez Opiekuna grupy i pomagających mu animatorów.

W oficjalnych dokumentach Stolicy Apostolskiej pierwsza wzmianka o ministrantach ma miejsce dopiero w encyklice Mediator Dei, wydanej w 1947 r. przez papieża Piusa XII. Przyznaje ona, że do służby powinno się wybrać: "porządnych i dobrze wychowanych chłopców z wszelkich warstw społecznych, którzy z własnej woli będą służyli do Mszy św. prawidłowo, pięknie i gorliwie" (MD 39). Ponadto mówi, iż ministranci mogą stać się kolebką powołań kapłańskich (MD 39). W dokumentach watykańskich z lat 1952, 1958 oraz synodu rzymskiego z 1960 roku (art. 561-565) wspomina się o ministrantach, a nawet poświęca się im osobne rozdziały tych dokumentów.

Najważniejszym jednak dokumentem, dającym nam: ministrantom oficjalne miejsce w zgromadzeniu liturgicznym jest Konstytucja o św. Liturgii (KL) II Soboru Watykańskiego, art. 29 mówi: "ministranci, lektorzy, komentatorzy i członkowie chóru również pełnią funkcję liturgiczną".

 

Uczestnictwo świadome

Świadome uczestnictwo we Mszy św. winno objawiać się znajomością symboliki i znaczenia obrzędów, w których bierze się udział. Wymaga to tak przygotowania liturgicznego jak i formacji wewnętrznej. Świadome uczestnictwo nie jest możliwe bez należytego skupienia przed i w czasie Eucharystii. Wiadomo, że świadomego uczestnictwa nie można wymagać od razu - nasza świadomość liturgiczna połączona z takim właśnie uczestnictwem wzrasta w nas stopniowo. Nie oznacza to jednak, że możemy ten proces pozostawić samemu sobie; możemy poczytać o danych częściach liturgii i sakramentach, by pogłębiać swoją wiedzę i świadomość liturgiczną. Tym bardziej my, jako ustanowieni słudzy ołtarza; musimy dbać o tę formację. W szczególności za poziom świadomego uczestnictwa w liturgii grup ministranckich odpowiedzialni są animatorzy liturgiczni oraz ceremoniarze. Formacja ministrantów winna więc kłaść szczególny nacisk na właściwe przygotowanie liturgiczne. Warto zadawać sobie pytania: czy wiem, w czym tak naprawdę biorę udział? Czy wiem, co dany obrzęd oznacza?

Istotę świadomego uczestnictwa służby liturgicznej w świętych obrzędach w piękny sposób ujmują słowa modlitwy ministranta przed Mszą św.:
"(...)Do świętej przystępuję służby,
Chcę ja dobrze pełnić.
Proszę Cię Panie Jezu o łaskę skupienia;
By myśli moje były przy Tobie,
By oczy moje były zwrócone na ołtarz,
A serce moje oddane tylko Tobie. Amen"

 

Uczestnictwo czynne

Winno się ono przejawiać w naszych postawach i gestach. Nie mogą być one ospałe, ani tym bardziej okazujące naszą niechęć czy znudzenie (wynikające często z braku uczestnictwa świadomego - patrz wyżej). Wymaga dawania jasnych i wyraźnych odpowiedzi na wezwania kapłana, wypowiadania modlitw, śpiewu liturgicznego. Nasza aktywność jest zewnętrznym odbiciem naszego wewnętrznego przeżywania Ofiary Mszy św. Dlatego też istotne jest poznawanie modlitw, tekstów pieśni i aklamacji, stosowanych w czasie liturgii. Ministranci, których funkcja polega także na ukazywaniu postaw i dawania przykładu w gestach, słowach i postawach winni czuć się do czynnego udziału szczególnie zobowiązani. Rzecz jasna chodzi o czynny udział w sensie pozytywnym. Należy się bowiem zdecydowanie wystrzegać wszelkich niewłaściwych gestów, rozmów oraz komentarzy na liturgii. Rozmowy ministrantów na Mszy św. są zbiorową obrazą bożą!

 

Uczestnictwo owocne

Owocne uczestnictwo we Mszy św. to nie tylko zasługa naszych wysiłków. Potrzeba nam do tego łaski bożej, na której przyjęcie będziemy gotowi wówczas, gdy otworzymy swe serca na jej działanie. Niezbędne do tego jest należyte skupienie oraz wysoka świadomość liturgiczna (można nawet powiedzieć, że owocne uczestnictwo nie jest możliwe, jeśli nie będzie wcześniej świadomego i czynnego udziału w liturgii). Pełne uczestnictwo we Mszy św. połączone jest z przyjęciem Komunii św. Jak mówi punkt 1391 KKK <<Szczególnym owocem przyjmowania Eucharystii w komunii jest głębokie zjednoczenie z Chrystusem, który powiedział "kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim">>. W pkt. 1393 KKK czytamy, że przyjęta Komunia oczyszcza nas z grzechów lekkich, zaś jej częste przyjmowanie uzdalnia nas, "by w przyszłości trudniej nam było zrywać więź z Chrystusem przez grzech śmiertelny".

Aby było możliwe owocne i pełne uczestnictwo w Eucharystii, należałoby wcześniej przystąpić do Sakramentu Spowiedzi. Do przyjęcia łaski Bożej jesteśmy bowiem zdolni wówczas, gdy jesteśmy w stanie łaski uświęcającej. Grzech ciężki (śmiertelny) zrywa tę naszą więź z Bogiem. Odnośnie grzechu KKK mówi: "Cała skuteczność pokuty polega na przywróceniu nam łaski Bożej i zjednoczeniu nas w przyjaźni z Bogiem" (pkt. 1468). Odnowienie tej "bożej nici" może nastąpić poprzez szczerą i ważną spowiedź. Niedopuszczalne jest, gdy ministrant np. posługuje z pateną przy Komunii św., a sam nie przystępuje do Komunii! (choć lepsze jest takie postępowanie, niż posunięcie się do tzw. komunii świętokradczej, tj. przyjętej z pełną świadomością obciążenia grzechem ciężkim).

 

Zadania ministrantów w czasie liturgii

Do głównych zadań ministrantów wobec celebransa (mają one charakter pomocniczy) należą:

 • pomoc w ubraniu celebransa w szaty liturgiczne,

 • nierzadko przygotowanie ksiąg i liturgii pod względem technicznym (obie powyższe funkcje spełnia zazwyczaj kościelny-zakrystian),

 • przynoszenie świec, wina, chleba, naczyń liturgicznych do ołtarza,

 • dodatkowe funkcje losowe (np. przyniesienie hostii, gdy brakuje jej w patenie),

Do zadań ministrantów wobec ludu wiernych (w czasie Mszy cum populo - z ludem):

 • bycie przykładem w postawach, gestach, słowach,

 • dawanie znaku dzwonkiem, celem przypomnienia zmiany postawy,

 

Funkcje ministrantów

Wypada, by każdy ministrant w prezbiterium posiadał jakąś funkcję liturgiczną (uchroni to też przed "nudzeniem się" ministrantów). Niewłaściwe jest, gdy jedna osoba wykonuje 2-3 funkcje, podczas gdy kilku ministrantów jest "bezrobotnych". Stare Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego w pkt. 71 mówi: "jeśli jest kilka osób, które mogą spełniać tę samą funkcję, wówczas nic nie stoi na przeszkodzie, by podzieliły one między siebie różne części tej samej funkcji". Mnogości funkcji domaga się społeczny charakter liturgii (KL 26).

Spośród funkcji ministranckich można wyróżnić następujące:

 • ministrant ołtarza:

  • przynoszący dary ofiarne (minister missae),

 • dzwonki

 • patena

 • usługiwanie do lavabo (obmycie rąk przez kapłana po przygotowaniu darów)

 

Patroni ministrantów

 • Tarsycjusz,

 • Dominik Savio,

 • Jan Berchmans,

 • Alojzy Gonzaga,

 • Stanisław Kostka.

 

* * * * * Modlitwy ministranta * * * * *

 

Modlitwa ministranta przed Mszą Świętą

Oto za chwilę, przystąpię do Ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją. Do świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić. Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia, by myśli moje były przy Tobie, by oczy moje były zwrócone na ołtarz, a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.

K.: Wspomożenie nasze w imieniu Pana,

W.: Który stworzył niebo i ziemię.

Modlitwa ministranta po Mszy Świętej

Boże, którego dobroć powołała mnie do Twojej służby, spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach, przez dzień dzisiejszy i całe me życie szedł tylko drogą zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

K. Błogosławmy Panu,

W. Bogu niech będą dzięki!

Modlitwa przed przyjęciem do grona ministrantów

Dziękując Chrystusowi Panu za łaskę powołania ministranckiego, przyrzekam święte czynności ministranta wypełniać pobożnie, gorliwie i radośnie na chwałę Bożą i dla dobra wspólnoty parafialnej. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Hymn ministrantów

Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie. To nasze rycerskie hasło. Ono nas zawsze prowadzić będzie I świecić jak słońce jasno.

Naprzód przebojem, młodzi rycerze, Do walki z grzechem swej duszy. Wodzem nam Jezus w Hostii ukryty. Z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.

Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie, Podnosząc w górę swe czoła. Przed nami życie rozkwita w wiośnie. Odważnie, bo Jezus woła.

 

 

Zasady ministranta

 • Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.

 • Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.

 • Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.

 • Ministrant rozwija w sobie życie Boże.

 • Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.

 • Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.

 • Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.

 • Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.

 • Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.

 • Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

 

Wskazania dla Liturgicznej Służby Ołtarza

 1. Pełniący posługę przychodzą do kościoła przynajmniej 15 minut przed rozpoczęciem liturgii. Czas ten przeznaczamy na modlitwę, na duchowe przygotowanie się do uczestnictwa w Eucharystii lub nabożeństwie oraz na ubranie się, przygotowanie potrzebnych rzeczy, pomoc w ubraniu celebransa.

 2. Przychodząc do kościoła udają się najpierw przed tabernakulum, aby oddać pokłon Chrystusowi. Powinni więc wchodzić głównym wejściem do kościoła. Jeżeli ktoś wchodzi przez zakrystię, to nie przyklęka w kąciku, lecz udaję się przed ołtarz, gdzie jest obecny Gospodarz tego domu.

 3. Udział służby liturgicznej we Mszy św. nie może ograniczyć się do wykonywania powierzonych im czynności. Posługa ma ich prowadzić do pełniejszego włączania się w święte obrzędy, aby uczestniczyć w nich "świadomie i owocnie".

 4. Spełnianie określonych czynności w liturgii nie może mieć charakteru występu, lecz posługi. Należy więc podkreślać przekazywana treść, a nie samego siebie.

 5. Wszyscy członkowie zespołu liturgicznego pełniący posługę w prezbiterium biorą udział w procesji wejścia i uczestniczą w całej liturgii na swoich miejscach. Do zakrystii wychodzą tylko w razie konieczności.

 6. Swoje czynności wykonują we właściwym czasie, bez pośpiechu, nigdy przed zakończeniem czynności poprzedzającej.

 7. Do Komunii św. przystępują pierwsi przed pozostałymi wiernymi.

 8. Swoją postawą i zachowaniem się dają wiernym przykład właściwego i pełnego uczestnictwa w Eucharystii.

 

PIĘĆ ZASAD LEKTORA

 1. Lektor poznaje i rozważa Słowo Boże i stara się prowadzić życie według niego.

 2. Lektor starannie przygotowuje się do liturgii przez modlitwę, a także ćwiczy tekst czytań.

 3. Lektor dba o czystość swojej duszy przez regularną spowiedź. Pilnuje czystości swojego języka.

 4. Lektor świadczy o Chrystusie w swojej codzienności, przez postępowanie, postawy i sumienne wypełnianie swych obowiązków.

 5. Lektor jest przykładem dla innych, młodszych ministrantów. Swoim życiem zachęca wszystkich do naśladowania wzorców zawartych w Słowie Bożym.

 

 

ZDJĘCIA Z UROCZYSTOŚCI I WYJAZDÓW MINISTRANTÓW I LEKTORÓW

Pielgrzymka ministrantów i scholi

22 października 2011 r. w pierwsze wspomnienie liturgiczne bł. Jana Pawła II odwiedziliśmy miejsca związane z naszym Papieżem:

- Łagiewniki – Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

KrakówSanktuarium bł. Jana Pawła II, gdzie odprawiliśmy Mszę Świętą przy relikwiach krwi Papieża i płycie nagrobnej przywiezionej z Watykanu.

- Kalwaria Zebrzydowska - Sanktuarium Pasyjno – Maryjne i Klasztor Ojców Bernardynów.

- Wadowice – miasto rodzinne Jana Pawła II, zwiedzanie ekspozycji z muzeum bł. Jana Pawła II, obiad i kremówki

- Park miniatur – Inwałd.

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ MINISTRANTÓW I LEKTORÓW


18 października 2011 r., z racji obchodzone go w tych dniach liturgicznego wspomnienia św. Stanisława Kostki patrona dzieci i młodzieży, ministranci oraz lektorzy z parafii dekanatu kraśnickiego podjęli w Stróży zmag ania piłkarskie o "Puchar ks. Proboszcza".
Nasi lektorzy zajęli II miejsce, a ministranci III miejsce. Naszej Służbie Ołtarza należą wyrazy uznania oraz gratulację za piękna postawę na boisku i ducha przyjaznej rywalizacji.

W dniu 21 maja br. nasza parafia brała udział w archidiecezjalnej pielgrzymce ministrantów, lektorów i scholi do sanktuarium w Wąwolnicy. Warto podkreślić, że na pielgrzymkę pierwszy raz zostały zaproszone również parafialne schole, w tym roku, poza scholą lokalną z Wąwolnicy, udział wzięła jedynie nasza schola!

Dekanalny turniej Ministrantó i lektorów

GALERIA

W sobotę 28 maja 2011 r. odbył się Dekanalny Turniej Ministrantów i Lektorów w Tenisie Stołowym. W turnieju udział wzięli ministranci i lektorzy z parafii Matki Bożej Bolesnej, Miłosierdzia Bożego i Św. Józefa w Kraśniku. Turniej wygrał i puchar ks. vice Dziekana zdobył Mateusz Gawin z parafii Matki Bożej Bolesnej pokonując w finale Jakuba Knapa (2:0).

Bardzo serdecznie dziękujemy Dyrekcji Publicznego Gimnazjum nr 1 w Kraśniku za udostępnienie sali gimnastycznej i pomoc w organizacji turnieju. Pełne wyniki turnieju.

 


 

GALERIA

6 maja br. miała miejsce, w naszej parafii, niezwykła uroczystość. JE ks. bp. Artur Miziński udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży z naszej parafii oraz ustanowił nowy lektorów.

Images: Kurs Lektorski

 

GALERIA

26 marca odbył się egzamin kończący trwający w naszej parafii od 2 października 2010 r. Kurs Lektorski dla ministrantów z sąsiednich parafii. Wzięło w nim udział 20 ministrantów w tym sześciu z parafii św. Józefa.

Kurs zakończy się uroczystym przyjęciem posługi lektoratu z rąk ks. bp. Artura Mizińskiego 6 maja o godz 17.00.

Kurs prowadzili ks. Robert Włosek, ks. Damian Szewczyk i zapraszani goście: ks. Maciej Staszak, kleryk Kamil Mielniczuk, p. Wiesława Choma i p. Ewa Kapuścińska, którym dziękujemy za pomoc.

 

26 marca 2011 r. w Publicznym Gimnazjum nr 1, rozegrał się turniej ministrancki w tenisa ziemnego. W rozgrywkach brało udział 12-u ministrantów.
Dnia 19 lutego br. miał miejsce wyjazd rekreacyjny na narty do miejscowości Batorz, w którym udział wzieli nasi ministranci, schola oraz młodzież parafialna.
W 2011 r. Ministranci z naszej parafii wzięli dzisiaj udział w Turnieju piłki nożnej ministrantów, który odbywał się w Zakrzówku. Chłopcy spisali się wzorowo zajmując wysokie - II miejsce - i ustępując jedynie drużynie gospodarzy.
Turnieju piłki nożnej w Stróży w 2010 r.
Pielgrzymki do Krakowa ministrantów i lektorów. Modzież uczestniczyła w Msza Święta w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, zwiedziła Sanktuarium Miłosierdzia, zwiedziła centrum Krakowa po czym udał się do parka wodnego na odpoczynek
W czerwcu 2010 r. ministranci spotkali się na podsumowaniu i zakończenia roku pracy ministranckiej 2010-2011. Został rozegrany mecz piłkarski, po którym przy ognisku zostały rozdane nagrody dla najlepszych ministrantów roku. Ministrantem roku został Michał Widz.
Wycieczki rowerowej ministrantów do Księżomierzy w 2010 r.


GALERIA

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z obłóczyn nowych ministrantów 2008 r.

Akt zawierzenia naszej parafii i miasta Kraśnik Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski.

Losowa fotografia
Przetłumacz stronę

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?